Tamaulipan thornscrub
Click on image to return to 2015 SouthTexas Journal.